Tilbage til forrige side

Afskrifter af Tage Skyggebjergs oversættelser fra org. papirer

Vi Christian den Niende

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen,Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt:

At vi efter den derom allerunderdanigst gjorte ansøgning og begjæring allernaadigst ville haver Beviligels og Tilladelse, faae og hermed bevilge og tillade, at

 1. Snedkermester Jacob Jensen af vor Kjøbstad Vejle udi vort Land Nørrejylland, som er født i Mejsling Skov under Vejle Amt udi bemeldte vort Land Nørrejylland den 3. Juli 1856 og døbt den 17. August samme Aar og hans børn,
  1. Jens Petersen Jensen, født i bemeldte vor Kjøbstad Vejle 4. Januar 1887 og døbt i Kirken sammesteds 6. Februar sammen Aar.
  2. Anna Kirstine Jensine Marie Jensen, født sammesteds 1. Juli 1889, hjemmedøbtt samme Dag og fremstillet i Kirken sammesteds til Daabens Publikation 11. August samme Aar og
  3. Magdalene Jensen født sammesteds 30. Juni 1895 og døbt i Kirken sammesteds 11. August samme Aar. Samt hans Søskende:
 2. Tømrer Peder Jensen af bemeldte vor Kjøbstad Vejle, som er født i Jerlev Sogn under bemeldte Vejle Amt, 23. Juni 1862 og døbt 21. September samme Aar. og dennes Børn:
  1. Jens Peter Jensen født i Kalkjærhus under bemeldte Vejle Amt, 26. Marts 1893 og døbt i Skibet Kirke 30. April samme Aar.
  2. Hans Peter Jensen, født i ofternævnte vor Kjøbstad Vejle, 22. Juni 1894 og døbt i Kirken sammesteds 29. Juli s. Aa.
  3. Ane Kirstine Jensen, født sammesteds 20. Januar 1897 og døbt i Kirken sammesteds 14. Marts s.Aa.

 3. Husmand Peder Andreas Jensen af Mejsling under bemeldte Vejle Amt, som er født i Mejsling Skov 11. Juli 1865 og døbt i Jerlev Kirke 3. September samme Aar. Samt hans søn:
  1. Karl Magnus Jensen, født sammesteds 21. Maj 1891 og døbt i samme Kirke 28. Juni samme Aar.
 4. Dameskrædderinde Kristiane Jensen af oftnævnte vor Kjøbstad Vejle, som er født i oftnævnte Mejsling Skov 2. Januar 1869 og døbt i Jerlev Kirke 17. Februar samme Aar. og dennes uden for ægteskab avlede Datter:
  1. Martha Kirstine Jensen født sammesteds 17. Juli 1895 og døbt i samme Kirke 11. August samme Aar, og
 5. Boghandlermedhjælper Kristian John Theodor Jensen af vor Kjøbstad Kolding udi vort Land Nørrejylland, som er født i nævnte Mejsling 3. Oktober 1872 og døbt 17. November samme Aar.

Maa for fremtiden føre Familienavnet Skyggebjerg, saa at deres fulde Navn blive:

Viborg Landsarkiv Journal No 2088

 1. Jacob Skyggebjerg
  1. Jens Petersen Skyggebjerg
  2. Anna Kirstine Jensine Marie Skyggebjerg
  3. Magdalene Skyggebjerg
 2. Peder Skyggebjerg
  1. Jens Peter Skyggebjerg
  2. Hans Peter Skyggebjerg
  3. Ane Kirstine Skyggebjerg
 3. Peter Andreas Skyggebjerg
  1. Karl Magnus Skyggebjerg
 4. Kristiane Skyggebjerg
  1. Martha Kristine Skyggebjerg
 5. Kristian John Theodor Skyggebjerg

I øvrigt er det en Selvfølge, at denne Navneforandring bliver uden nogen som helst følge for de Paagøldendes Retsforhold til Tredjemand, saa de hverken skulle tabe de af dem forhen under deres tidligere Navn erhvervede Rettigheder eller fritages for de Forpligtelser, som de førtil under dette navn maatte have paadraget sig.

Det Journalen om den skete Navneforandring bliver at tilføje vedkommende Ministerialbøger.

Forbydende alle og enhver imod det som foranskrevet staar, finder at gjøre.

Givet i vor kongelige Residensstad Kjøbenhavn

den 23. August 1899

Under vort kongelige Segl

Efter hans kongelige Majestæts allernaadigste befaling

Kemp.

/V. Kjærup

bevilling for Snedkermester J. Jensen af Vejle med flere til at føre Familienavnet Skyggebjerg

Gebyr 33 Kr. 66 øre.

At Navneforandring ifølge ovenstaaende Bevilling er foretaget i Jerlev Kirkebøger for de omstaaende nævnte, i jerlev Sogn fødte og døbte Personer attesteres herved.

Høien Præstegaard 10. Oktober 1899

H. Bagenhammer

Sognepræst for Høien og Jerlev Menigheder.

Under paaberaabelse af omstaaende Bevilling er Navneforandringen indført i Vejle Kirkebøger for samtlige de her i Vejle fødte Børns vedkommende, nemlig de under 1. a,b,c og 2. b,c opførte.

Vejle d. 13 Oktober 1899

J.P. Nelbye

Sognepræst

Ligeledes er Navneforandringen indført i Skibet Sogns Kirkebog for det her til Skibet fødte barns Vedkommende, nemlig det under 2 a nævnte.

Slelde Præstegaard d. 30. Oktober 1899

L Cansalslev

Sognepræst for Skibet

Noteret i Kirkeministerialbogen for Jerlev Sogn for Nr. 1. 2. 3. 3a. 4 og 5 s vedkommende.

S. Akild

Landsarkivet

i Viborg

30. AUG 1910

(Stempel)

Tilbage til forrige side

Flere afskrifter af Tage Skyggebjergs oversættelser fra org. papirer

No 3 10949

Fjerde Klasse

(Våben) til Dokumenter efter Stempelpapirs

forordningens 5 liit.c

20 Rigsbankskilling Slv.

 

Bentzen 1845 Malling

Denne Skudsmålsbog for Ane Kirstine Jacobsen af Mejsling Skov Autoriseres hermed

K.O. Kristensen

Skudsmålsbog

for

Fruentimmer

Pris, det stemplede Papir indbefattet: 32Sk. Sølv.

F.V.S

________

Kjøbenhavn

Forlagt af F.V. Soldenfeldt.

Extract 1-5

Extract

af

Lovgivningens vigtigste Forskrifter angående Tjenestefolks Skudsmål og hvad dermed staaer i Forbindelse til Efterretning for Huusbonde og Tyende.

_______________

1.

Enhver Huusbonde eller Madmoder, af hvem et Tjenestetyende begjerer sig meddelt Vidnesbyrd om sit Forhold til Tjenesten, er forpligtet til at meddele samme overensstemmende med Sandhed, saaledes som Tyendet har fortjent det. Dem, som meddeler et Tyende et Skudsmaal, hvorved 3die Mand kan skuffes, bliver herfor at ansee med passende Mulct, foruden at han eller hun efter Lovgivningens almindelige Grundsætninger skal staas den derved Skadelidende til Ansvar.

2.

I Kjøbenhavn paaligger det ethvert Individ, der første gang skal begive sig i Tjeneste, at melde sig hos vedkommende Politiassistent og at forevise denne sin Skoleattest, Konfirmationsattest eller andre Bevisligheder om tidligere Stilling, samt derpaa at erhverve bemeldte Embedsmands Paategning om Forevisningen! Ligesom ethvert Tyende har, naar det forlader sin Tjeneste, at melde sig hos bemeldte Politie-Embedsmand og for denne at forevise Skudsmaal fra den Husbonde, som han eller hun forlod, samt erhverve hans Paategning om Forevisningen.

Uden for Kjøbenhavn paaligger det enhver, som forlader den Kjøbstad eller det Landsogn, hvor han eller hun hidtil har opholdt sig, at erhverve skriftligt Skudsmaal af Sognepræsten. Dette skal den paagjeldende inden 4 Dage forevise for Sognepræsten i det Sogn, hvortil han henflytter, hvor da Paategning bliver at meddele om, at og naar Forevisningen er sket, hvorefter Vidnesbyrd og Paategninger skulle, ved Skudsmaalshaverens fremtidige Flytning fra det ene Sogn til det andet, erhverves. Den som i nævnte Tilfælde forsømmer at erhverve og forevise Skudsmaal, ansees med Bøde fra 1 til 10 Rbd. Slv.

3

Forsaavidt ikke Tjenestetyende allerede forinden 1ste Januarii 1833 have været forsynede med de i Anordningen om Almueskolevæsenet uden for Kjøbenhavn befalede Udskrivningsattester fra Skolen eller med andet lovligt Skudsmaal, paa hvilke, i saa Fald ogsaa fremtidige Attester om deres Forhold m.v. kunne meddeles, indtil de ere fuldskrevne – blive herefter alle Vidnesbyrd, som skulle meddeles Tjenestefolk, at indfre i saadanne lovformeligen indrettede Skudsmaalsbøger, som nu ere paabudne, og som i Eet og Alt træde i stedet for de forhen løse Skudsmaal. Hine bøger bliver uden for Kjøbenhavn i Almindelighed at overlevere de paagjeldende ved Udgangen af Skolen, saaledes at Udskrivnings-Attesten af det i Anordningerne befalede Indhold deri indfres. Naar Skudsmaalsbog ellers skal meddeles nogen, bør de fornødne Bevisligheder om den Vedkommendes personlige Stilling forevises for den Embedsmand, hvem det er anbetroet at give Bøgerne fornøden Paategning forinden de sættes i brug, nemlig i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder Politiøvrigheden og på Landet Sognepræsten. –Den, der erhverver Skudsmaalsbog, efter at han eller hendes tidligere havte løse Skudsmaal eller Skudsmaalsbog er fuldskrevet, skal omhyggeligen opbevare disse ældre Dokumenter.

4.

Enhver, som efter sin Stilling har at legitimere sig med Skudsmaalsbog, bør omhyggeligen bevare samme og det bør ufortøvet anmeldes til Politiet, naar en Skudsmaalsbog er forkommet, da det derefter fra Politiets Side undersøges, om Skyld i saa henseende findes hos dens ejer, eller ikke. Befindes det, at denne forsætligen har forkommet Bogen, bliver han eller hun ved Politiretten derfor at dømme enten til en Mulct fra 5 til 10 Rbd. Sølv til Politikassen eller til nogle dages Fængsel på Vand og Brød. Ligeledes bliver en Mulct til samme Kasse indtil 5 Rbd. Sølv at paalægge den, som findes at have ved tilregnelig Skjødesløshed foraarsaget Skudsmaalsbogens Tab eller som har fordulgt sammes Savn. Derhos skal den Paagjældende anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog, som i foranførtes Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af Politimyndighederne, hvilken efter anstillet Undersøgelse, forsyner Bogen med Oplysninger angaaende den Paagjeldendes Alder, Konfirmation, forgaaende Opholdssteder og Levnet, altforsaavidt det kan tjene til Vejledning enten for dem der ville tage ham eller hende i Tjeneste, eller for det Offentlige saavel ved Spørgsmaal om Personens Forsørgelsessted som ved Lejligheder, hvor dens tidligere Levnet og Forhold kommer i Betragtning, ligesom der og gives Bogen en Paategning, som viser, at den ældre Skudsmaalsbog er bleven borte. Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet, uanseet den Paagjeldende bliver i Sognet, inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Mulct af 1 til 10 Rbd, Sølv. Alt det foranførte gjelder og, naar det løse Skudsmaal, hvorved nogen hidtil har været forsynet, er forkommet.

5.

Naar en Skudsmaalsbog findes maculeret eller paa anden maade nogen Deel deraf er gjort ulselig, eller Blade deraf udrevne, bliver dermed at forholde saaledes som ovenfor anfrt for det Tilflde, at en Skudsmaalsbog er bortkommen! dog at en nye Skudsmaalsbogs Meddelelse her ikke finder Sted. Hvorimod Bemrkning af Politivrigheden indfres i Skudsmaalsbogen angaaende den anstillede Undersgelses Udfald. Er det derimod et lst Skudsmaal, der er maculeret eller paa anden Maade blevet uefterretteligt, saa bliver en Skudsmaalsbog at anskaffe af den Paagjeldende og ivrigt at forholde sig paa samme Maade, som naar saadant er foregaaet med en Skudsmaalsbog.

Forfalskning af Skudsmaal eller Skudsmaalsbger straffes med Fngsel paa Vand og Brd i det mindste 2 Gange 5 Dage, eller efter Omstndighederne med Forbedringsarbejde indtil 2 Aar

____________

___________

_______

Forevisende Ane Kirstine Jacobsen er fød i Øster Starup Skov i Øster Starup Sogn i Brests- Herredes Etasti Brest-Jerlev-Starups Herreders Jurisdistriktion i Vejle Amt under Ribe Stift 5te Juni 1830 Attenhundrede og tredive. Hendes nu afdøde Fader Huusmand Jacob Andreas Jensens Hustru endnu levnende Ane Marie Nielsen boede der sammesteds. Aar 1833 er hun vaksineret af Krigsraad Rosendal Distriktslæge i Kolding. Den 18. Maj Aar 1835 d. 11. Marts flyttede Familien til Mejsling Skov i Jerlev Sogn i Jerlev Herred, men under Nørvang-Tyrrild Herreders Juristriktion i samme Vejle Amt under samme Ribe Stift.

Aar 1837- Attenhundrede og syvogtredive omkom hernævnte hendes Fader d. 24. April. Aaret 1838 blev benævnte hendes Moder ægteviet med Ungkarl Peder Andreassen og derved Børn der findes Stedfader og blev derigende Huusmand i Mejsling Skov, hvor han med hendes Moder nu boer. Aar 1844 ved Efteraars Termin i Jerlef Skole er hun befunden at have erhvervet den befalede Kundskab for af Skolen at indskrives til Børns forberedelse till Konfirmation. Aaret 1845 er hun i Jerlef Kirke konfirmeret med Vidnesbyrdene meget god Kundskab og Cædelig Opførsel. Næste Løverdag derefter var hun samme Kirkefestoptog og gjæst den fattige, vor Herres Sakramente. Hvilket Att. i Overensstemmelse med Embedsbøgernes, hermed bevidnes.

Højens Fæsteraad. d. 16de April 1845.

Pagina

30 R.H. Olevering

No 6 Præst til Højen og Jerlef.

Forannævnte Ane Kirstine Jacobsen, der under sit Ophold hjemme hos Forældrene siden sin Konfirmation har ført et Cædeligt og Kristeligt Levned, var sidste Gang Altergæst i rette Forværen, Hjemvee har ført til Afgang.-

Jerlef Skole d. 1ste Mai 1852

f. Skriveren

H. Jagd

Skolelærer

Tilg. 24-5- 3/5 –1852

Kjærgaar

Bemeldte Ane Kirstine Jacobsen har tjent mig fra 1. Marts 1852 til Dato, og har hun i den Tid været flittig og troe, samt forøvrigt udvist et sjældent godt Forhold.

Stoutkiær den 1. Oktober 1852

K. Ytting

Afg. 316.32

Hernævnte, der under sit Ophold i Gauerslund Sogn. Vi har rente til Avsked, reiser nu mod forannævnte Gods. Widnesbyrd til Jerlev Sogn.

Gauerslund 9. Oktober 1852

P. Thune

Tilg. Jerlef 2252 P. Svejstrup.

Tilbage til forrige side

R

VIKoekoppeindpodnings=Attest. No 52

Husmand Jacob Andreassens Datter Anne Kirstine Jacobsdatter, fød i Starup og boende i Starup Sogn, 2 Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar 1833 den 18. Mai indpodet med Koekopper.

Ved nøjagtig Eftersyn imellem den 7de og 9de Dag efter indpodningen har jeg fundet alle de Tegn, som vise dem at være de ægte Koekopper: de var nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med en klar Vædske, i Midten nedtrykkede, og omgivne med en rød Zirkel!

har da ordentlig giennemgaaet de ægte Koekopper, som betrygge Ane hende for Børnekopper i Fremtiden! hvilket herved, paa ære og Samvittighed bevidnes. af

Kolding den 25 Mai 1833

Rosendahl

_______

Krigsraad og Distriktskhirurg

_______________________________________

_______________________________________

Indført 1831 Kragh

(Våben) Fjerde Klasse til Documenter efter Stempelpapirets

Forordning 5 litt. c.

_________________ Orla Lehmann

84 Rigsbank skilling. Amtmand over Vejle Amt.

Bentzen 1854 Malling.

Gjør vitterligt! at da Jens Pedersen i Mejsling for mig har godtgjort at have lært Tømmerprofessionen saa bliver han hermed ifølge hans derom indgivne Ansøgning i overensstemmelse med Lovens 3-3-23 paasat 3. April 1816 og 29. November 1822 jvnfør med forord, 23. Marts 1827 og Kanselliskrivelse 26. Januar 1830 Kollegive Tidende pag. 134, med deres Tilladelse til at drive bemeldte Profession i Jerlev Sogn og Omegn. –Bemeldte Jens Pedersen har ivrigt at holde sig de om Landsbyhaandværker gjældende eller herefter udkommende Lovbestemmelser efterrettelige, mod at han ogsaa nyder de Friheder og Rettigheder dersaa tillige. Saafremt paagøldende skulle flytte til et andet Sogn træder denne Bevilling ud af Kraft.

Under Amts Segl og Amtmandens Haand. Vejle Amtsstue, den 31 Marts 1854.

Orla Lehmann

Bevilling: for Jens Pedersen i Mejsling til at drive Tømmerprofession i Jerlef Sogn og Omegn

_______________________

_______________________

For Dokumenter af (Laksegl)

For Dokumenter af

første Klasse Anden Klasse

som angaa 1200 Kroner. (Våbenskjold) som angaar 4800 Kroner.

Stempel Tarif No. 19 Taxt: 8 Kroner

Vejle Amtsstue

Clausen

f. Borgmesteren i Vejle Kjøbstad

Gjør Vitterligt at Aar 1888 den 4. Oktober blev efter Begjæring af Jacob Jensen født i Mejsling Skov 3. Juli 1856, meddelt Borgerskab som Snedker i Vejle.-

I Kjendelse betales 36 Kr. og til Stempel 8 Kr.

Vejle Borgmesterkontor, den 22 Oktober 1888

Leh.

Tilbage til forrige side

sidst opdateret d. 20. november 2007
Valid XHTML 1.0 Transitional